کرمانشاه 15:18 سه شنبه 6/12/1398 صفحه اصلی

 


 

شرح وظایف اداره کل درآمد و نوسازی شهرداری :

- برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه وصولی مرکز و عوارض شهرداری اعم از تعرفه وصولی مرکز یا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق یا سایر واحدهای تابعه تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور

-برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد

- صدور دستور العمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مودیان تعرفه های مصوب عوارض و ارایه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان

- اتخاذ تدابیر لازم به منظور مطالعه و تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوق مودیان

- بررسی و اظهار نظر در خصوص درآمدهای عمومی نوسازی مناطق که از طرف مدیر منطقه پیشنهاد می گردد .

- برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری

- نظارت بر جذب  و وصول  عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب عوارض  و درآمدهای مرتبط با مناطق

انظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب عوارض و درآمدهای مرتبط با مناطق-

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف مدیرکل درآمد :

نظارت بر حسن اجرای کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی.

برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهرداری اعم از تعرفه وصولی مرکز یا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق یا سایر واحدها تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور

برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد

صدور دستور العمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مودیان تعرفه های مصوب عوارض و ارایه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان

اتخاذ تدابیر لازم به منظور مطالعه و تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان

نظارت بر جذب و وصل عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم بریا جذب و وصول در آمدها مرتبط مناطق

صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

ایجاد راهکار و برنامه ریزی جهت کاهش هزینه های شهرداری که این امر خود یک آیتم درآمدی محسوب میشود .

انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف اختصاصی رییس اداره نظارت بر عوارض و وصول درآمد :

نظارت بر حسن اجرای محاسبه عوارض شهرداری و مصوبات مربوطه

شناسایی کمبودها و نیازهای درآمدی شهرداری و برنامه ریزی برای تامین آنها

اتخاذ تدابیر لازم برای ارزیابی فعالیتهای شهرداری و برنامه ریزی برای اصلاح و بهبود آن .

برنامه ریزی جهت وصول تعرفه مصوب شهرداری در زمینه کسب و پیشه وران ، تابلوهای تبلیغاتی و نظایر آن .

نظارت و رسیدگی بر وصول عوارضی که از طریق سازمانها ی دولتی و سایر موسسات وصول میشود و باید در وجه شهرداری واریز گردد .

ارایه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات

ایجاد راهکار و برنامه ریزی جهت کاهش هزینه های شهرداری که این امر خود یک آیتم درآمدی محسوب میشود .

انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف کارشناس درآمد :

شناسایی کمبودها و نیازهای درآمدی شهرداری و برنامه ریزی برای  تامین آنها

اتخاذ تدابیر لازم برای ارزیابی فعالیتهای شهرداری و برنامه ریزی برای اصلاح و بهبود آن

برنامه ریزی به منظور ایجاد تناسب بین خدمات دریافتی و وجوه پرداختی بابت آنها

انجام مطالعات و ارایه طرحهای جدید درآمدی در خصوص اخذ بهای خدمات .

ارایه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات

تنظیم حساب درآمدها و هزینه ها و محاسبات کل و تهیه گزارش عملیاتی مالی و ارسال به مراجع ذیربط

بررسی عملکرد ردیف های درآمدی برای پیش  بینی بودجه سنواتی شهرداری

همکاری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و دستورالعملهای مربوط

انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق

 

 

 

 

 

 

 

  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه 
 
 

معرفی شهردار| شهرداری های كشورمصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

| تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان فاواشهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava1398|